Sentencias Judiciales

Nombre y ApellidoBeneficioDetalleMes
BALBUENAXXXXXXXXXXX150XXX85770Mayo 2020
BALDINO XXXXXXXXXXX155XXX00930Mayo 2020
BALDOMA XXXXXXXXXXX155XXX42800Mayo 2020
BALDONI XXXXXXXXXXX150XXX11450Mayo 2020
BALLEJO XXXXXXXXXXX150XXX19700Mayo 2020
BALLERIOXXXXXXXXXXX150XXX12050Mayo 2020
BALLESTYXXXXXXXXXXX150XXX87550NO BENEFICIAMayo 2020
BALSAMO XXXXXXXXXXX150XXX78050Mayo 2020
BALVO MIXXXXXXXXXXX150XXX15760Mayo 2020
BANCINI XXXXXXXXXXX150XXX42670NO BENEFICIAMayo 2020
BANFFI JXXXXXXXXXXX150XXX53050Mayo 2020
BARBALACXXXXXXXXXXX150XXX45530Mayo 2020
BARBERANXXXXXXXXXXX150XXX52100Mayo 2020
BARBERISXXXXXXXXXXX115XXX45660NO BENEFICIAMayo 2020
BARBERISXXXXXXXXXXX150XXX29360NO BENEFICIAMayo 2020
BARBIERIXXXXXXXXXXX150XXX70490Mayo 2020
BARBONETXXXXXXXXXXX150XXX83020Mayo 2020
BARBOSA XXXXXXXXXXX155XXX36460Mayo 2020
BARBOZA XXXXXXXXXXX150XXX06340Mayo 2020
BARBOZA XXXXXXXXXXX150XXX96370Mayo 2020
BARCOS DXXXXXXXXXXX150XXX51370Mayo 2020
BARETTI XXXXXXXXXXX150XXX72930Mayo 2020
BARILA FXXXXXXXXXXX150XXX49380Mayo 2020
BARILE EXXXXXXXXXXX150XXX05810Mayo 2020
BARRANI XXXXXXXXXXX150XXX30060Mayo 2020
BARRE YDXXXXXXXXXXX150XXX39520NO BENEFICIAMayo 2020
BARREA IXXXXXXXXXXX150XXX36850Mayo 2020
BARREIROXXXXXXXXXXX150XXX20510Mayo 2020
BARREIROXXXXXXXXXXX150XXX45810NO BENEFICIAMayo 2020
BARRERA XXXXXXXXXXX150XXX43220NO BENEFICIAMayo 2020
BARRERA XXXXXXXXXXX150XXX76830Mayo 2020
BARRESE XXXXXXXXXXX150XXX59540Mayo 2020
BARRETO XXXXXXXXXXX150XXX75840Mayo 2020
BARRETO XXXXXXXXXXX150XXX20420Mayo 2020
BARRETO XXXXXXXXXXX155XXX85810Mayo 2020
BARRIONUXXXXXXXXXXX150XXX61160Mayo 2020
BARRIONUXXXXXXXXXXX150XXX69970Mayo 2020
BARRIOS XXXXXXXXXXX150XXX89950Mayo 2020
BARRIOS XXXXXXXXXXX150XXX62320Mayo 2020
BARRIOS XXXXXXXXXXX150XXX93950Mayo 2020
BARROS AXXXXXXXXXXX150XXX10970Mayo 2020
BARROS HXXXXXXXXXXX155XXX04960Mayo 2020
BARROSO XXXXXXXXXXX150XXX93210Mayo 2020
BARTOLO XXXXXXXXXXX150XXX96760Mayo 2020
BARTOLOMXXXXXXXXXXX155XXX62290NO BENEFICIAMayo 2020
BARTUCCIXXXXXXXXXXX150XXX18080Mayo 2020
BASAIL HXXXXXXXXXXX150XXX90070NO BENEFICIAMayo 2020
BASALDUAXXXXXXXXXXX150XXX33610Mayo 2020
BASILE GXXXXXXXXXXX150XXX40800Mayo 2020
BASSI NEXXXXXXXXXXX135XXX13210NO BENEFICIAMayo 2020
BASUALDOXXXXXXXXXXX150XXX22800Mayo 2020
BASUALDOXXXXXXXXXXX160XXX53660Mayo 2020
BASUALDOXXXXXXXXXXX150XXX72970Mayo 2020
BATALLA XXXXXXXXXXX150XXX42890Mayo 2020
BATTAGLIXXXXXXXXXXX155XXX93930Mayo 2020
BATTISTAXXXXXXXXXXX155XXX46950Mayo 2020
BATTISTAXXXXXXXXXXX150XXX99930Mayo 2020
BAUDUCCOXXXXXXXXXXX155XXX73240Mayo 2020
BAYA AGUXXXXXXXXXXX150XXX51480Mayo 2020
BAYONA CXXXXXXXXXXX150XXX64850Mayo 2020
BECCE HEXXXXXXXXXXX150XXX27250Mayo 2020
BECERRA XXXXXXXXXXX150XXX23970Mayo 2020
BECERRA XXXXXXXXXXX155XXX35420NO BENEFICIAMayo 2020
BECHER EXXXXXXXXXXX150XXX77860Mayo 2020
BEDOYA JXXXXXXXXXXX150XXX67560Mayo 2020
BELFORTEXXXXXXXXXXX155XXX96380Mayo 2020
BELICICHXXXXXXXXXXX155XXX24260NO BENEFICIAMayo 2020
BELLAGIOXXXXXXXXXXX150XXX45210NO BENEFICIAMayo 2020
BELLINI XXXXXXXXXXX150XXX72070Mayo 2020
BELLO ANXXXXXXXXXXX150XXX85220Mayo 2020
BELLO MAXXXXXXXXXXX015XXX50641Mayo 2020
BELLOCCHXXXXXXXXXXX150XXX11980Mayo 2020
BELLOCQ XXXXXXXXXXX150XXX43510Mayo 2020
BELLONE XXXXXXXXXXX150XXX29810Mayo 2020
BELUGE SXXXXXXXXXXX150XXX62360Mayo 2020
BENACOT XXXXXXXXXXX150XXX77370Mayo 2020
BENEITONXXXXXXXXXXX150XXX49990Mayo 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXX150XXX62800NO BENEFICIAMayo 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXX155XXX19980Mayo 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXX150XXX56780Mayo 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXX150XXX73610Mayo 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXX150XXX99030Mayo 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXX155XXX05020Mayo 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXX150XXX01190Mayo 2020
BENITEZ XXXXXXXXXXX150XXX75790Mayo 2020
BENTOS JXXXXXXXXXXX150XXX01450Mayo 2020
BERARDI XXXXXXXXXXX150XXX80280Mayo 2020
BERARDO XXXXXXXXXXX150XXX58990Mayo 2020
BERGONZOXXXXXXXXXXX150XXX69500Mayo 2020
BERNAL CXXXXXXXXXXX150XXX22960Mayo 2020
BERON LUXXXXXXXXXXX155XXX08880Mayo 2020
BERTA ALXXXXXXXXXXX150XXX36250Mayo 2020
BERTINETXXXXXXXXXXX150XXX88790NO BENEFICIAMayo 2020
BERTONI XXXXXXXXXXX150XXX18390Mayo 2020
BERTOSSIXXXXXXXXXXX150XXX86360Mayo 2020
BERTOTTIXXXXXXXXXXX150XXX94020Mayo 2020
BERTRAN XXXXXXXXXXX150XXX99780Mayo 2020
BEZI OLAXXXXXXXXXXX010XXX63730Mayo 2020
BIAFORE XXXXXXXXXXX090XXX79160Mayo 2020
BIANCHI XXXXXXXXXXX155XXX09520NO BENEFICIAMayo 2020